Disclaimer

Bestel- en betaalcondities
Door uw bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en condities van Paardenmelkerij De Lage Wierde. Paardenmelkerij De Lage Wierde behoudt zich het recht voor de bestelling aan te houden of te annuleren indien:

• Producten, al dan niet tijdelijk, niet leverbaar zijn.

Indien één van deze situaties zich voordoet neemt De Lage Wierde zo spoedig mogelijk contact met u op. Alle prijzen op de website van De Lage Wierde zijn in euro’s (€). Prijzen zijn inclusief BTW. Prijs- en voorraadinformatie op de website van De Lage Wierde kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd. Ter verwerking van bestelling en betaling dient de klant de volgende informatie te verstrekken: naam incl. voorletters en verzendadres.

Verzendkosten
Verzendkosten worden door ons uitgerekend en zijn volgens de tarieven van POST NL.

Rekening niet betaald, wat nu?
Natuurlijk staat er niet meteen een deurwaarder bij u voor de deur als u een keer vergeet te betalen. Maar door tijdig te betalen voorkomt u wel veel extra kosten en mogelijk contact met de deurwaarder.

Het incassoproces in 5 stappen:

Stap 1: U ontvangt een factuur van De Lage Wierde.
Betaalt u niet binnen veertien dagen, dan ontvangt u een eerste herinnering.

Stap 2: U heeft uw herinnering niet op tijd betaald, daarom ontvangt u een tweede herinnering.
Deze dient u binnen zeven dagen na dagtekening te voldoen door het bedrag over te maken naar ons rekeningnummer.

Stap 3: U heeft uw tweede herinnering niet op tijd betaald, daarom ontvangt u een derde herinnering, al dan niet verhoogd met administratiekosten van € 7.50. U dient deze binnen
vijf dagen na dagtekening te betalen.

Stap 4: U heeft uw derde herinnering niet op tijd betaald, daarom ontvangt u een vierde herinnering, al dan niet verhoogd met administratiekosten van € 15.00.-. U dient deze herinnering binnen vijf dagen na dagtekening te betalen.

Stap 5: Uw gegevens worden nu doorgegeven aan een deurwaarder. Alle deurwaarderskosten, kosten van een mogelijke rechtszaak en rentekosten worden aan u doorberekend. De kosten zullen dan flink oplopen.

Privacy
De Lage Wierde respecteert haar klanten en hun privacy. Indien u via deze site bestelt zullen wij vragen naar uw naam, verzendadres en uw e-mail adres. Deze informatie zullen wij alleen gebruiken voor de afhandeling van uw bestelling. De persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen onder geen voorwaarde aan derden verkocht of anderszins verstrekt worden.

Disclaimer
De tekst op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de Lage Wierde, onze leveranciers en diverse naslagwerken. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Alle informatie op deze website dient voor de informatievoorziening bij onze producten en de inhoud vervangt op geen enkele wijze het advies en/of de behandeling van uw arts. de Lage Wierde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op welke wijze dan ook zou voortvloeien uit de op deze website gegeven informatie.

Verkeerde levering
Ondanks onze zorgvuldige werkwijze, zijn inpakfouten onvermijdelijk. Wij verzoeken u om deze binnen twee dagen na bezorging telefonisch aan ons te melden. Wij behouden ons het recht voor om uw melding aan de hand van het gewicht van het pakket en de interne controleformulieren te verifiëren. Wij zorgen er voor dat u het ontbrekende product binnen 24 tot 48 uur toegestuurd krijgt. Indien van toepassing, maken wij met u tevens een afspraak over het terugsturen van het foutief toegestuurde pakket.

Bezorgen buiten Nederland
Wij sturen uw bestelling graag naar u toe. Wij berekenen hiervoor wel extra leveringskosten, die door ons worden uitgerekend.

Klachten en geschillen
Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de consumentenbond. Eventuele geschillen in Nederland dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen, of de bevoegde rechter in uw kanton of arrondissement. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aansprakelijkheid
Paardenmelk voldoet aan de door de overheid gestelde eisen: de kwaliteit van de paardenmelk, paardenmelkpoeder, paardenmelkcapsules en aanverwante producten wordt door ons gegarandeerd, mits het product door de gebruiker is verkregen in de originele ongeopende verpakking. Wij kunnen echter bepaalde resultaten niet garanderen, omdat allerlei factoren, die wij niet kunnen beïnvloeden of waarover wij geen controle kunnen uitoefenen een rol kunnen spelen. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor het uitblijven van de verwachte resultaten en/of schade of andere nadelige gevolgen, welke direct of indirect voortvloeien uit het gebruik en de toepassing van onze paardenmelk, paardenmelkpoeder, paardenmelkcapsules en aanverwante producten. Ook voor schade als gevolg van bederf of niet naar behoren meer functioneren van door ons geleverde paardenmelk, paardenmelkpoeder, paardenmelkcapsules of aanverwante producten als gevolg van het niet op de juiste wijze opvolgen van bij het product gevoegde instructies of anderszins handelen of nalaten, dat de werkzaamheid of de houdbaarheid van de paardenmelk, paardenmelkpoeder, paardenmelkcapsules of aanverwant product negatief beïnvloedt, zijn wij niet aansprakelijk. Eventuele aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door een bewezen gebrekkig of ondeugdelijk zijn van door ons geleverde paardenmelk, paardenmelkpoeder, paardenmelkcapsules of aanverwant product beperkt zich tot maximaal het factuurbedrag van uw bestelling.

Diversen
D
e Lage Wierde is gevestigd te Wirdum (GN) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen  onder nummer: 02078217.

Gelieve alle correspondentie te zenden aan info@dekrachtvan.nl of aan ons postadres.

Het rekeningnummer van de De Lage Wierde is Rabobank: 36.74.06.195